Společnost stále krystalizuje do dvou skupin – do skupiny velmi bohatých, a skupiny velmi chudých. Bohatí jsou stále bohatší a chudí stále chudší. Střední třída se rozpadá na 20 procent mezi bohaté a 80 procent mezi chudé. Tímto procesem je destruován základ společnosti, založené na spotřebě. Mimo jiné i proto se blíží čas velkého konfliktu. Skupina vědců nastavuje jakési pomyslné hodiny, které ukazují čas, zbývající do velkého globálního konfliktu. Tyto pomyslné hodiny ukazovaly ještě ne tak dávno patnáct, a pak deset minut. Poslední zpráva z února tohoto roku říká, že jsme se posunuli na čas třicet vteřin před velkým konfliktem. To není strašení, ale konstatování této skupiny zodpovědných vědců. Bohužel neexistuje vědní obor, který by nebyl zneužíván při výzkumu a vývoji nových zbraní. Při současném materiálně technickém stavu zbraní, které mají k dispozici nejvyspělejší státy světa, bude mít globální válečný konflikt katastrofální následky pro celé lidstvo.

Je nejvyšší čas přestat přehlížet skutečnost, že může kdykoliv vzniknout světová válka vedená s použitím nejmodernějších jaderných zbraní. Je nejvyšší čas začít se intenzivně globálně věnovat řešení problému odstranění možného vzniku světové jaderné války, která by ohrozila existenci lidstva.

Současný stav mocenskopolitického uspořádání lidstva je žalostný. Ve většině vyspělých států světa lze rozdělit politické strany na strany levicové a pravicové. Podstatu tohoto dělení lze snadno vysvětlit pomocí tzv. mocenskopolitické pyramidy, která znázorňuje rozvrstvení společnosti podle míry mocenskopolitického vlivu jednotlivých občanů. Ostrá a vysoká mocenskopolitická pyramida je charakteristická pro diktatury. Zaoblená a nízká mocenskopolitická pyramida odpovídá demokraticky řízeným státům. Levicově orientované politické strany se převážně zaměřují na oslovování občanů, patřících do spodní poloviny mocenskopolitické pyramidy. Pravicově orientované politické strany se zaměřují především na oslovování občanů v horní polovině mocenskopolitické pyramidy.

 

Zaměření levicových i pravicových stran zůstává již mnoho desítek let bez podstatných změn. Politických stran, které berou v úvahu současný stav vývoje vědy a techniky a stagnující stav globálních mocenskopolitických struktur, je málo a mají nepatrný vliv. Politické strany, které mají v programu nastolení pokrokového mocenskopolitického uspořádání lidstva v rámci celé planety, t. j. demokratické světovlády,  prakticky neexistují.

Sortiment všeho, co lidi ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, roste stále se zrychlujícím tempem, přičemž se prakticky nemění mocenskopolitické uspořádání lidstva. Jinak řečeno: „Bouřlivý rozvoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázaným prováděním praktické politiky, především mezinárodní.“ Obrazně řečeno: Podle sdělovacích prostředků řídí lidstvo na politické scéně dav vrcholových politiků jednotlivých států, přičemž se čas od času větší nebo menší část davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí, což má ve svém důsledku zhoubný vliv na současnost i budoucnost lidstva. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající způsob správy lidstva jako téměř dokonalý chaos v prožívání současnosti i v očekávané budoucnosti naší civilizace.

Je všeobecně známo, že pouhé 1 procento nejbohatších lidí lidstva vlastní více než 80 procent celkového bohatství světa, přičemž skupina cca padesáti nejbohatších lidí světa vlastní stejné bohatství jako celá chudší polovina lidstva dohromady. Tato hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství.

Uvedená malá skupina bohatých miliardářů  je v dalším textu označováni slovy  „lidé velkých peněz“.

Lidé velkých peněz především ovlivňují lidstvo tak, aby se trvale zachovávaly poměry, v nichž bude přetrvávat jejich privilegované postavení ve společnosti, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno, co lidstvo vyprodukuje. Jinak řečeno:  Lidé velkých peněz v prvé řadě dbají na to, aby se globálně zachovávala stávající vysoká a ostrá mocenskopolitická pyramida, v níž jsou tito lidé v nejvyšší vrstvě. Politici, kteří zdánlivě oficiálně vládnou lidstvu, jsou ve skutečnosti v područí lidí velkých peněz, takže nejsou v nejvyšší vrstvě vysoké a ostré globální mocenskopolitické pyramidy lidstva.

Značnou část příjmů získávají lidé velkých peněz z financování výzkumu, vývoje a výroby nových zbraní. Výzkum, vývoj a výroba zbraní, vojenské základny, vojenskoprůmyslové komplexy atd. jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Hra s uvedenými hračkami vynáší lidem velkých peněz astronomické příjmy, přičemž je těmto lidem zcela lhostejné, kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot.

Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? Takovou válku zatím bohužel vnímá většina lidí podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. V případě, kdy by se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celém světě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída.
V současné době probíhá na naší planetě rozvoj vědy a techniky velmi nerovnoměrně. V nejvyspělejších státech světa se věda a technika rozvíjí nevídaným tempem. V zaostalých zemích světa se věda a technika prakticky nerozvíjí. Globálně lze konstatovat, že dosažená úroveň rychle se vyvíjejících výrobních prostředků a poznání je v příkrém rozporu se stagnujícím vývojem globálních mocenskopolitických struktur. Důsledkem toho je, že prognostici předvídají budoucnost lidstva podobně jako meteorologové počasí. Jediné, co je možné poměrně dobře plánovat a na co je lidstvo dobře připraveno, jsou války. Cvičení armád, výzkum a vývoj nových zbraní, zvyšování výdajů na zbrojení a pod. ve své podstatě směřují proti žádoucímu směru vývoje mocenskopolitického uspořádání lidstva.

Stávající zastaralé mocenskopolitické uspořádání lidstva je třeba pokud možno co nejdříve změnit. V současnosti si už stále více lidí uvědomuje, že stávající mocenskopolitické uspořádání lidstva je nespravedlivé. Mocenskopolitickou organizaci ovládající lidstvo, která má tvar vysoké a ostré pyramidy, je třeba změnit tak, aby dostala podobu zaoblené ploché hromádky písku, přičemž bude nutné změnit pořadí, v jakém budou nad sebou jednotlivé vrstvy mocenskopolitické organizace správy lidstva. V nejvyšší vrstvě by rozhodně měli být demokraticky volení politici.

Jedno možné konkrétní řešení problému nastolení popsané demokratické světovlády, která umožní budoucnost lidstva centrálně globálně realizovat v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva, je možné odvodit od vzniku Evropské unie. Na začátku vzniku Evropské unie byl především Konrad Adenauer, pragmatický demokrat a neúnavný sjednotitel. Tento  první kancléř Spolkové republiky Německo, který stál v čele nově vytvořeného státu v letech 1949-63, více než kdokoli jiný změnil tvář poválečného Německa a Evropy. Základním kamenem Adenauerovy zahraniční politiky bylo usmíření s Francií. Společně s francouzským prezidentem Charlesem de Gaullem dosáhli obratu v dějinách tak, že v roce 1963 podepsali bývalí úhlavní nepřátelé Německo a Francie smlouvu o přátelství, která byla prvním krokem na cestě k evropské integraci. Evropská unie vznikla především se záměrem ukončit časté a krvavé války mezi sousedy v Evropě, které vyvrcholily druhou světovou válkou. V roce1950 začalo hospodářské a politické sjednocování evropských zemí v rámci Evropského společenství uhlí a oceli, jehož cílem bylo především zajistit mezi spojenými státy trvalý mír. Zakládajících států bylo šest: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko.

Pozn.: Ti lidé, kteří brojí proti existenci EU, např. chtějí aby jejich stát vystoupil z EU, si vůbec neuvědomují, že EU vděčí za to, že žijí v oblasti míru a stability, což považují za samozřejmost.

Podle vzoru Evropské unie může být k řešení problému nastolení demokratické světovlády využito již osvědčené formy politického spojení států, kterým je federace. Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany a hnutí ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto pokrokové politické strany a hnutí ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.

Urychlení vývoje mocenskopolitického uspořádání lidstva, t. j. nastolení demokratické světovlády, je naléhavé především z následujících důvodů:

1, Vývoj politického uspořádání lidstva sice jednoznačně a neodvratně směřuje ke stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva, ale velmi pomalu. Dá se říci, že tento vývoj stagnuje. Smutnou skutečností je, že se uvedeného stavu politického uspořádání nemusí lidstvo dočkat, propukne-li světová válka.

2. Současné mocenskopolitické uspořádání lidstva neumožňuje úspěšně řešit závažné globální problémy, jako je globální oteplování, existence teroristických organizací, hlad a bída v zemích třetího světa a pod..

3.  Lidstvo nemá jednoznačnou a zodpovědnou globální centrálu, tj. zodpovědného představitele, tj. konkrétní instituci nebo občana, které by mohla jiná civilizace oslovit, a to přes to, že velké množství indicií již mnoho let nasvědčuje přítomnosti jiné civilizace na naší planetě. Navázat kontakt s některou lokální vládou by bylo od vyspělejších mimozemšťanů neodpovědné. Stávající chaotický a nekoordinovaný vývoj lidstva by to mohlo ovlivnit velmi nepříznivě, protože při kontaktu by zřejmě vyspělejší mimozemšťané předávali lokální vládě také na zemi dosud neznámé nové poznatky vědy a techniky a protistrana by tyto poznatky mohla využít k výzkumu a vývoji nových ničivějších zbraní.

Závěrem je třeba uvést základní výhody, které lidstvu přinese nastolení demokratické světovlády:

1. Demokraticky volená světovláda bude v souladu s vůlí lidstva plánovat a realizovat budoucnost lidstva ve všech oblastech života společnosti. Ve šech oblastech života společnosti přestanou vznikat krize, které v současnosti nepříznivě ovlivňují životy všech lidí na planetě.

2. Problémy, které budou vznikat mezi státy, bude demokratická světovláda řešit výhradně mírovou cestou bez použití zbraní.

3. Trvalý mír na celé planetě umožní ve všech státech světa ukončit vývoj a výrobu nových zbraní. Náklady, které se tím ušetří, bude možné použít na urychlení vývoje zaostalých států světa.

Autor: Ing. Miloslav Dědek