Výzkumné podvody nejsou nic nového: takto vědci manipulovali s daty v 19. století

V posledních letech se také značná pozornost zaměřila na velká data, jak je popsáno v nové zprávě národních výzkumných etických výborů v Norsku o velkých datech ve výzkumu (čeká na překlad).

Podvody a manipulace s daty však mají dlouhou historii.

Ve třicátých letech 20. století bylo úkolem zlepšit kvalitu sběru dat, což bylo zásadní pro rozvoj vědy jako profese. Bylo proto důležité oddělit vědecký přístup od jiných nežádoucích postupů, jako je podvod, kování, ořezávání a vaření.

Sběr dat musel být disciplinovaný.

Vědecká revoluce v 17. století úzce souvisela s experimentální metodou, kterou formuloval například Francis Bacon ve své filozofické práci Novum Organum z roku 1620. Pomocí nových nástrojů a vědecké analýzy bylo možné v laboratoři vytvářet nová fakta, například o vakuu a tlaku nebo o světle a optice.

Lidé však nebyli nutně ochotni důvěřovat novým poznatkům o přírodním světě produkovaném stroji v laboratoři. Další důležitou novinkou bylo proto stanovení „faktů“ jako spolehlivé kategorie v 17. století. Píše portál Science Norway.

„Data“ však vznikla až v 19. století. Tentokrát to nesouviselo s kontrolovanými experimenty v laboratoři, ale spíše s tisíci měřeními při studiu přírodních jevů, jako jsou oceánské proudy, magnetické pole Země a meteorologie.

Objekt studia zde byl plynulý a dynamický, jako počasí a vítr. Mnoho z pozorovatelů nebyli profesionální vědci, ale spíše přidružení k námořnictvu, obchodním společnostem nebo expedicím. Také jim chyběly standardizované přístroje a měřicí techniky. Jejich údaje proto nebyly jako zdroj znalostí spolehlivé. V důsledku toho měla tato výzkumná pole nízké postavení v rámci zavedených univerzit, kde dominovaly přesné vědy.

Babbage se však snažil zajistit finanční podporu pro svou mechanickou kalkulačku. Praktická práce měla nízké postavení na univerzitách a v Královské společnosti. V knize Reflections on the Decline of Science in England, and Some of its Causes from 1830, Babbage kritizoval tento elitářský přístup.

Tvrdil, že Královská společnost v Londýně upadala a snobští členové se více zajímali o společenskou stránku než o vědu. A mnozí byli spíše důstojníky a pány než výzkumníky. Nepodařilo se jim udržet Baconovo dědictví a promarnili vědeckou revoluci 17. století, tvrdí Babbage.

V roce 1831 byl Babbage hybnou silou založení Britské asociace pro rozvoj vědy (BAAS). Sdružení se rychle stalo arénou pro prakticky zaměřené výzkumné pracovníky a hrálo důležitou roli v profesionalizaci vědy na Britských ostrovech. V souvislosti se založením tohoto sdružení vynalezl kolega z Cambridge, William Whewell, pojem ‚vědec ‘, který byl poprvé použit v roce 1834.

Hlavním Babbageovým argumentem bylo, že profesionální přírodovědci by se měli také zajímat o praktické studie ve prospěch společnosti, jako je meteorologie, elektřina a magnetismus. Měli by také převzít odpovědnost za disciplinovanější sběr dat. Teprve v polovině 19. století byly tyto experimentální přírodní vědy představeny na univerzitách.

Bylo nemožné rozvíjet vědy, pokud byla pozorování tak průměrná. Kritizoval důstojníky a polární hrdiny, kteří shromažďovali měření ze vzdálených břehů, a ukázal, jak manipulovali s daty, aby souhlasili s jejich teoriemi.

Aby to popsal, zformuloval čtyři analogie pro různé formy podvodu: hoax, kování, ořezávání a vaření.

Nejzávažnější z nich, podvod nebo padělání předmětu studia, naštěstí nebyl tak rozšířený. Zde Babbage odkázal na čestného rytíře z Malty, který v roce 1788 tvrdil, že objevil na plážích na Sicílii zcela nový druh zvířat. Zvíře však bylo ve skutečnosti složeno z různých částí od jiných mořských živočichů a ve skutečnosti neexistovalo. Všechny údaje týkající se zvířete byly proto zavádějící.

Třetí forma byla mnohem obsáhlejší, konkrétně ořezávání dat. To znamenalo, že se sem tam vyskytly údaje o stříhání, které se nehodily, jako když stříháte živý plot nebo stříháte vlasy. Tento přístup ke srážkám s údaji nebyl podle Babbage zjevně tak nebezpečný, ale přesto zničil integritu a důvěryhodnost výzkumného pracovníka. Přesnost byla proto zásadní jak při pozorování, tak při analýze.

Přejít nahoru