POKUSME SE ZACHRÁNIT SVOBODU A DEMOKRACII

OTEVŘENÝ DOPIS EVROPSKÉ KOMISI, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, ČESKÉ VLÁDĚ A ČESKÉMU PARLAMENTU (a všem světovým vládám)

 

V důsledku pokroků v základním fyzickém výzkumu a neurotechnologie  se stalo kritickým problémem dalšího vývoje civilizace, ochrany lidských práv, svobod a demokracie  zavedení následujících dodatků do  Listiny základních práv Evropské unie, které by se potom měly přenést do  právních systémů jednotlivých členských států unie.

Je nepřípustné, aby jakákoli lidská bytost v Evropské unii byla zbavena své důstojnosti manipulací její nervové soustavy a osobnosti s použitím neurotechnologií dvojího použití.

Nikdo nebude zbaven svého práva na život použitím zbraní, založených na účincích fyzikálních polí na lidské tělo nebo nervový systém, které budou použity k jeho zabití na dálku vyvolaním srdeční mrtvice https://ia801706.us.archive.org/34/items/LowIntensityConflictAndModernTechnology/Low-Int (str.250), udušení https://ia801706.us.archive.org/34/items/LowIntensityConflictAndModernTechnology/Low-Intensity%20Conflict%20and%20Modern%20Technology.pdf (str. 254); jakékoli formy rakoviny, cukrovky, infarktu myokardu, krvácení do mozku, plicní embolie, krevní sraženiny https://archive.org/details/nonlinearelectro0000inte/page/484/mode/1up (str. 485), nebo jakékoli smrtelné nemoci nebo selhání orgánů, způsobeným na dálku elektromagnetickými nebo jakýmikoli jinými fyzikálními poli. Použití takových polí k zabíjení lidí bude považováno za vraždu.

Je zakázáno, pod přísnými tresty, používat technických prostředků k pronikání do lidských mozků a sledování nebo ovládání jejich činností  k jiným  než lékařským účelům a i k těmto účelům to může být prováděno jen  s poučeným souhlasem jednotlivců, kterých by se to mělo  týkat  .https://ia801706.us.archive.org/34/items/LowIntensityConflictAndModernTechnology/Low-Intensity%20Conflict%20and%20Modern%20Technology.pdf (str. 250,251,256)  .

Zbavit osobu její svobodné vůle pomocí neurotechnologií dvojího použití tím, že jí budou vnuceny myšlenky, city,  https://ia801706.us.archive.org/34/items/LowIntensityConflictAndModernTechnology/Low-Intensity%20Conflict%20and%20Modern%20Technology.pdf (str. 250) , poznatky, hlaucinace a pod. nebo manipulovat její podvědomí a  způsobit tak, že se stane hračkou v rukách manipulátora   https://www.goodreads.com/book/show/277641.The_Body_Electric  (str. 321, J.F. Schapitz) bude považováno za mučení, stejně jako způsobování nemocí, selhání orgánů, bolestí, ovládání končetin,  poškozování kůže, pálení a jiných bolestí  elektromagnetickými vlnami, zbraněmi používajícími směrované energie nebo dosud nezveřejněnými fyzikálními prostředky, objevenými  výzkumy v oblasti kvantové fyziky (například nelokálním spojením elektronů a fotonů https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2423852 nebo potenciálními poli https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.115.485 , http://www.google.com/patents/US5845220 ).

Každý má právo na svobodu a bezpečnost, včetně ochrany svého těla  a mozku před porušením tohoto práva použitím elektromagnetických vln, směrované energie nebo fyzikálních polí nebo metod, objevených výzkumy v oblasti kvantové fyziky.

Každý má právo na ochranu svých soukromých dat, včetně dat obsažených v jeho mozku. Tato data nesmí být nikým shromažďována k jiným než lékařským účelům a ani to nesmí být prováděno bez poučeného souhlasu pacienta (nebo jeho nejbližšího příbuzného, když pacient není při vědomí) https://abogamer.medium.com/neural-data-on-trial-chiles-supreme-court-addresses-the-first-global-neurorights-case-2ddad0e2b06b

Vkládání myšlenek do mozků lidských bytostí pomocí neurotechnologií s dvojím použitím je přisně zakázáno a trestáno  ztrátou svobody  https://www.goodreads.com/book/show/277641.The_Body_Electric .

Aby bylo zajištěno, že demokracie a ochrana lidských práv a svobod bude v Evropské unii zachována i v příštích letech a desetiletích použivání neurotechnologií, umožňujících dálkové ovládání činnosti lidského mozku,  myšlenek, citů atd. pomocí pulsování elektromagnetické energie, vysílané mobilními telefonními sitěmi v mozkových frekvencích  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304394009015596?via%3Dihub  , nebo vyvolávání elektrických proudů v ionosféře, které vyvolají elektromagnetické vlny v mozkových frekvencích, které zasáhnou velké oblasti planety  https://www.goodreads.com/book/show/636826.Angels_Don_t_Play_This_HAARP , https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-4-1999-0005_EN.html?redirect#_part7_ref22 , https://www.washingtontimes.com/news/2023/jul/6/chinas-military-leading-world-brain-neurostrike-we/ nebo produkování takových elektromagnetických vln v rozvodných sítích  elektrického proudu nebo vodovodních sítích nebo jakýchkoli jiných systémech za účelem vysílání energie do lidských mozků a zasahování do jejich činnosti bude zakázáno agenturám vlád členských států Evropské unie, korporacím,  jakýmkoli organizacím, průmyslovým podnikům i jednotlivcům a překročení tohoto zákazu bude trestáno dlouhými tresty ve vězení.

Dodržování tohoto zákazu stejně jako zákazu přístupu k datům v jednotlivých mozcích zajistí vlády členských států Evropské unie tím, že vytvoří týmy, které budou vybaveny prostředky, které jim umožní odhalovat záření a jiné technické vynálezy schopné ovládat činnost lidských mozků. Vědci, pracující v příslušných oblastech vědy budou mít zákonnou povinnost radit těmto týmům, kdykoli je o to požádají. Týmy  budou vycvičeny k používání detekčních prostředků a budou v nich členové nejméně dvou uznávaných humanitárních organizací, kteří budou placeni těmito organizacemi.  Zákonem jim bude zakázáno vyzradit postupy ovládání činnosti lidského mozku a zároveň uloženo zveřejňovat zakázané používání těchto zbraní a identit těch, kteří se  dopustili tohoto porušení zákona. Viníci budou potrestání dlouhými tresty ve vězení. Stejnými tresty budou potrestáni všichni, včetně vládních úředníků a zaměstnanců státních úřadů, kteří rozhodnou o vkládání nebo budou vkládat do mozků nebo jiných částí těla lidských bytostí čipy, grafenové anteny  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468451118300096  , nebo jiné nanočástice nebo  virusy https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-behaviour  usnadňující ovládádní činnosti lidského mozku k jiným než lékařským účelům. I k lékařským účelům to bude možné jen s poučeným souhlasem pacienta. Vkládání  těchto materiálů do potravin, vody, očkovacích látek nebo aerosolů nebo  schválení takových činností vládními úředníky bude trestáno doživotním vězením. Vědci, kteří budou vědět o takových činech budou ze zákona povinni o nich informovat hromadné sdělovací prostředky a hromadné sdělovací prostředky budou ze zákona povinny zveřjeňovat tyto činy a identity těch, kteří se jich dopustili. Nesplnění této povinnosti bude trestáno dlouhými tresty ve vězení.

Výroba nebo obchodování se všemi typy generátorů pulsů elektromagnetické energie, umožňujícími pulsování této nebo jiné energie ve frekvencích od 1 do 100 Herzů bude zakázáno zákonem pod trestem dlouhých pobytů ve vězení s výjimkou pulsních generátorů  vyráběných a používaných pro lékařské účely. Každý takový vyrobený pulsní generátor bude výlučný výrobce registrovat a jeho přítomnost v lékařských zařízeních bude pod stálou ochranou a kontrolou.

Vysílání jakéhokoli typu energie ve frekvencích  od 0 do 100 Herzů bude zakázáno zákonem a trestáno dlouhým pobytem ve vězení.

Aby byla plně zajištěna svoboda myšlení občanů, zveřejní členské státy Evropské unie existenci technologií dálkového ovládání lidského mozku   a druhy záření a metody propojení lidských mozků, které k němu mohou být použity, aniž by zveřejnily konkrétní technické postupy používané pro ovládáni činnosti lidského mozku.  Vědci pracující v příslušných oborech budou ze zákona povinni zveřejnit existenci technologií dálkového ovládání činnosti lidských mozků v případě, že by se tyto technologie vlády nebo jiné úřady nebo instituce pokoušely utajit. Neodržení tohoto zákona bude trestáno dloholetými tresty ve vězení. Stejnými tresty budou trestáni vládní úředníci, kteří be se pokoušeli tyto technologie utajit.

Aby byla zajištěna účinnost této strategie na obranu lidských práv v příštích letech a desetiletích, bude se Evropská unie, kromě zveřejnění existence technologií dálkového ovládání činnosti lidského  mozku, aktivně zasazovat o podpis mezinárodních dohod, zakazujících používání těchto technologií všemi státy na této planetě.

Dohled nad dodržováním tohoto zákazu by měl být svěřen Organizaci Spojených Národů. V rámci tohoto procesu se Evropská unie zřekne své účasti v programu NATO nesmrtonosných zbraní, používajících “Směrovanou energii, která může údajně manipulovat lidské chování řadou neobvyklých způsobů… se systémy, které mohou přímo vzájemně reagovat s lidskými nervovými systémy”   (citováno ze sudie Evropského parlamentu“Technologie ovládání davu”, zveřejněného v roce 2000   https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET(2000)168394_EN(PAR02).pdf str. 25 a 69).

 Všechny tyto zákony jsou absolutně nezbytné, má-li být zajištěno, že  každá osoba v členských státech Evropské unie bude moci užívat svou svobodu myšlení, když se bude rozhodovat, koho bude volit ve volbách nebo jaký je její politický názor, nebo jaké jsou její životní volby.

 

Mojmir Babacek

Předseda Spolku za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením

https://www.svobodamysleni.cz/

(Česká Republika)

 

Harald Brems za

Schutzschild E.v.

https://schutzschild-ev.de

(Německo)

 

Richard Lighthose za

Targeted Justice

https://targetedjustice.com

(USA)

 

Peter Mooring za

STOPEG Foundation (STOP Electronic weapons and Gangstalking)

https://www.stopeg.com/
(Holandsko)

 

Melanie Vritschan za

International Coalition Against Electronic Torture and Robotization of Living Beings (ICATOR)
Avenue Paul Hymans 120/47, B – 1200 Brussels
https://icator.be

(Belgie)

 

Paolo Dorigo za ACOFOINMENEF (Association against all forms of mental and neurophysiological interference and control)
(Italie)

Giuseppe Palmieri za MOVIMENTO AMPIO CONTRO LA TORTURA TECNOLOGICA PSICOLOGICA E MENTALE
https://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/4ManifestoprogrammaVittimeTT.pdf

(Italie)

Mikael Eleman za Föreningen för hjärnans integritet i Sverige (Society for brain integrity in Sweden)

(Švédsko)

Zofia Filipiak za

Stowarzyszenie STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom

https://stopzet.pl/

(Polsko)

 

Frank Allen za

The Allen Institute for Human Rights (The United States of America)

PO BOX 193, NORTH PEMBROKE, MA.

https://aihr.foundation/

(USA)

 

Galina Kurdina za

Organization of Victims of Psychotronic (Mind Control) Weapons

https://organizationofmindcontrolvictims.com/

(Kanada)

Přejít nahoru