Bill Gates_foto_Youtube

Takzvaná Světová zdravotnická organizace (WHO) při­pra­vu­je spolu se Svě­to­vým eko­no­mic­kým fórem glo­bál­ní puč, který má ode­jmout znač­nou část su­ve­re­ni­ty ná­rod­ním stá­tům. Proto je za­po­tře­bí ještě více klást odpor, což by mělo být pri­o­rit­ní zá­le­ži­tos­tí Va­ti­ká­nu – píše ar­ci­bis­kup Carlo Maria Vigano ve spe­ci­ál­ním člán­ku, zve­řej­ně­ném 21. květ­na na por­tá­lu Li­fe­Si­te­News.com.

„V příš­tích dnech člen­ské státy Svě­to­vé zdra­vot­nic­ké or­ga­ni­za­ce (WHO) budou hla­so­vat o re­zo­lu­ci tý­ka­jí­cí se opat­ře­ní v době pan­de­mií, které po­sti­hu­jí svět. Tato re­zo­lu­ce pře­ná­ší su­ve­re­ni­tu jed­not­li­vých zemí v této zá­le­ži­tos­ti na WHO, tj. na nad­ná­rod­ní tě­le­so, které je ve znač­né míře fi­nan­co­vá­no far­ma­ceu­tic­kým prů­mys­lem a Fun­da­cí Billa a Me­lin­dy Ga­te­so­vých. Jest­li vět­ši­na od­sou­hla­sí tuto re­zo­lu­ci, WHO tím získá vý­luč­nou me­zi­ná­rod­ní au­to­ri­tu v pří­pa­dě pan­de­mie, což jí do­vo­lí ur­čo­vat pra­vi­dla včet­ně ka­ran­tén, loc­kdow­nů, po­vin­ných oč­ko­vá­ní a oč­ko­va­cích pasů… Nikým ne­vo­le­ní tech­no­kra­té tak budou mít pa­ra­dox­ně větší moc než vláda, kte­rou si ob­ča­né zvo­li­li v de­mo­kra­tic­kých par­la­ment­ních vol­bách“ – na­psal ar­ci­bis­kup.

Více info na protiproud.cz