A je to tady! Co předpověděli proroci se naplňuje!

Jeho neľahký priebeh je však spôsobený len vinou ľudí. Iba vinou ich vzdialenia sa od Stvoriteľa a od jeho svetlých hodnôt. Iba vinou nášho sebectva a nášho presadzovania svojej vlastnej vôle, nerešpektujúcej Vôľu Stvoriteľa, ľudstvu už veľa krát vyčerpávajúco vysvetlenú.

 

Ľudia však nechcú a nie sú schopní vidieť, že práve tieto duchovné skutočnosti stoja za podstatou výnimočného a nevídaného diania, ktoré v súčasnosti všetci prežívame. Ľudia nevedia, že sa lúč Pánovho Svetla dotkol zeme a všetko, čo s ním nie je hodnotovo v súlade sa dostáva do problémov. Lúč Svetla prináša očistu a úlne iné, nové vyžarovanie vesmíru, v ktorom bude môcť obstáť jedine to, čo je v súzvuku so žiarením Pánovho Svetla. Od všetkého ostatného bude zem očistená. A toto Svetlo prináša pre nás všetkých jedno jediné zásadné kritérium. Prináša kľúčové kritérium, ktoré rozhodne o tom, kto prejde nadchádzajúcim súdom a Svetlom vynútenou očistou.

 

Najzásadnejšou otázkou dnešných dní preto je, o aké kritérium ide? Na základe čoho budeme môcť prejsť súdom a očistou? Kto sa stane tým vyvoleným?

 

Budú to snáď pravoverní katolíci, alebo pravoverní evanjelici? Alebo to budú pravoverní moslimi? Budú to pravoverní budhisti, hinduisti, alebo stúpenci Véd? Alebo to snáď budú nejakí iní pravoverní stúpenci jedného z mnohých duchovných smerov a prúdov? Kto to bude? Kto bude patriť medzi vyvolených a hlavne, na základe čoho bude môcť medzi nich patriť?

Kto uvažuje takto nábožensky obmedzene, uvažuje nesprávne, pretože je to len úzkoprso ľudský pohľad na vec. Lúč Pánovho Svetla k nám totiž prichádza v oveľa väčšej všeobsiahlosti a prináša kritérium, ďaleko presahujúce akékoľvek úzkoprsé ľudské obmedzenia. Svetlo prináša kritérium toho najzákladnejšieho druhu, ktoré sa nachádza v srdci každého človeka a prejavuje sa jeho ochotou akýmkoľvek spôsobom pomáhať iným. Jedine v tomto spočíva podstata súčasného súdu a s ním spojenej očisty! Jedine na tomto sa bude lámať chlieb!

 

Čo toto kritérium znamená a akí teda máme byť, aby sme prešli súdom?

 

Znamená to, že ľudia nesmú vidieť v iných ľuďoch konkurentov, ale priateľov.

 

Znamená to, že ľudia by mali chcieť viac dávať ako brať.

 

Znamená to, ľudia by mali myslieť viac na iných, ako na seba.

 

Znamená to, že by sme mali vnímať vlastnú prácu ktorú vykonávame, ako svoj osobný prínos pre spoločnosť, a nie len ako zdroj peňazí a zisku.

 

Znamená to, že ľudia by mali byť ochotní a nezištne dávajúci, bez vypočítavého očakávania, že sa im to darované nakoniec dvojnásobne vráti.

 

Znamená to, že by sme mali slúžiť oveľa viac spoločnému „my“ a „nám“, ako sebeckému „ja“ a „mne“.

 

Znamená to, že by sme si mali ctiť iných ľudí v takej miere, v akej máme v úcte sami seba.

 

Znamená to, že budeme ľuďmi veľkého, širokého a láskavého srdca, a nie iba ľuďmi chladnej racionality rozumu.

 

Takéto je a vždy bude základné a všeobsiahle kritérium pravého človečenstva milého Bohu, prekračujúce všetky smiešne malé a úzkoprsé náboženské, alebo akékoľvek iné názorové obmedzenia. Lebo jedine takíto ľudia sú schopní konštruktívneho a harmonického vzájomného budovania bez toho, žeby ich niečo disharmonicky rozdeľovalo. Jedine takýto ľudia sú prínosom pre svet! Všetko, čo svet rozdeľuje je jeho chorobou! A každá choroba má tendenciu bujnieť a nakoniec zničiť organizmus, ktorý zasiahla.

 

To sa však nestane, pretože prichádza Pánovo Svetlo, aby tomu zabránilo. Prichádza, aby očistilo svet od tejto pliagy, a aby oddelilo ľudí, schopných žiť vo vzájomnej harmónii, úcte a pomoci, od ľudí toho neschopných. A potom má byť za výdatnej pomoci Svetla zahájené budovanie nového sveta, postaveného na úplne iných základoch. Na základoch pravej ľudskej vzájomnosti, bez akýchkoľvek úzkoprsých obmedzení!

 

Preto sa starý, duchovne neperspektívny svet pod tlakom Svetla rúca, aby uvoľnil cestu tomu novému. Tomu lepšiemu, krajšiemu a ľudskejšiemu. Kto chce byť toho súčasťou, musí sa snažiť splniť kritérium, ktoré začína byť v súčasnosti Svetlom vševládneho Boha od všetkých ľudí vyžadované.

 

Pre toho, kto v tom ešte stále nemá celkom jasno sú tu Ježišove slová, hovoriace presne o tom istom. O hlavných kritériách, ktorých splnenie nám zaručí bezpečný prechod očistou a súdom. Ide o slová z Matúšovho evanjelia, z kapitoly o poslednom súde:

 

„Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

 

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“

 

Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“

 

Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

 

Potom povie aj tým, čo budú zľava: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.“

 

Vtedy mu aj oni povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení, a neposlúžili sme ti?“

 

Vtedy im on odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Autor: Ivan Holek

Přejít nahoru