Jaderná elektrárna

Postavme si jaderné elektrárny sami – v minulosti jsme to dokázali v Dukovanech a Temelínu, kde jsme postavili jaderky vlastními silami na klíč!

Vážení politici, poslanci PSP ČR, odpovědní energetici,
civilizace čelí krizi energetiky EU, která negativně ovlivní řadu navazujících resortů a odvětví a prohloubí energetickou chudobu širokých vrstev obyvatel ČR.

A) Řešení pro ENERGETIKU ČR je neprodleně zahájená stavba Dukovany EDU56 (viz dostavba 5. a 6. bloku jaderné elektrárny Dukovany – pozn.red. N.R.) a následující dostavba Temelína ETE34 (viz dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín – pozn.red. N.R.) shodného provedení jako ETE12 a využít řady synergií: zejména

znalost provozu současné ETE12,
vyškolený personál na obsluhu ETE12,
znalost shodného paliva a jeho výměny ETE12,
ND + utahovák hl. přírubového spoje + LKP-Lineární Krokové Pohony ETE12,
shodné SKŘTP ETE12,
postupy při montáži,
hydraulické zkoušky a najíždění,
servisu, stavby + POV,
projektové a výrobní technologie strojních a elektrických součástí u dodavatelů,
zvládání dopravy nadrozměrných dílů na staveniště,
osvojení a vlastnění PD projektové dokumentace skutečného provedení,
projednání podmínek licence na další 4 bloky
zvládání povolovacích procesů SÚJB+MPO + IAA Vídeň,
……souhrnem lze vyhodnotit, že stavba EDU56 a dostavba ETE34=ETE12 přinese značnou úsporu času a naváže na osvědčené stavebně-technologické a provozní provedení, i cenová výhoda V SYSTÉMU OPEN BOOK a rychlost stavby a dostavby jsou zásadními přednostmi pro rozhodovací procesy nové vlády ČR.

B) Podpora a vyčlenění finančních prostředků z Modernizačního Fondu SFŽP na vývoj prototypů SMR (Small Modular Reaktor) do 300MWt – (viz malé nukleární reaktory, vodné pro lokální zásobování elektrickým proudem, tak i vhodné pro teplárenství – pozn. red. N.R.) pro teplárenství se může dodavatelský průmysl ČR posunout do špičky NEEMISNÍHO CZT a teplárenství, získat důležité prvenství v zásobování teplem SMR s využitím vazební energie radioaktivních prvků řízenou řetězovou štěpnou reakcí. K nasazování SMR do CZT se musí upravit Atomový zákon a usnadnit využití SMR v podmínkách a osídlení Evropy. Hygienické normy k radiační zátěži okolí musí respektovat reálné hodnoty, provozní stavy SMR a kampaňovitý provoz i kazetová výměna paliva servisním partnerem usnadní personální a provozní zajištění SMR. Po diskuzi s odborníky se jeví využití SMR pro teplárenství jako velmi perspektivní odvětví neemisní energetiky a průmyslu ČR.

C) Pro rozvoj volatilních OZE Střední Evropy může ČR nabídnout až 35GWh akumulačních kapacit elektřiny vybudováním PVE (Přečerpávacích Vodních Elektráren) SEVER pro mimořádné geomorfologické podmínky plochých temen vrcholů Krušných hor a využitím zatopených lomů po těžbě energetického uhlí Mostecké a Severočeské pánve. Zároveň může být zahájena mezinárodní spolupráce na využití akumulační kapacity všech PVE SEVER. Vody k přečerpávání z DN do HN (Dolní Nádrže do Horní Nádrže) v denním cyklu propojené podzemním hydraulickým obvodem a českou strojovnou je dostatek, s využitím velmi příznivých spádů až 600-700 m a přijatelnými vzdálenostmi HN a DN je základním předpokladem pro strategické bezpečnostní prvky EPS realizací PVE SEVER.

ČESKÝ energetický průmysl a stavebnictví se musí zasadit o získání domácí zakázky EDU56 + ETE34, proto ustanovená PSP a vláda ČR musí strategické rozhodovací PROCESY časově omezit a stavbu NJZ EDU56 + NJZ ETE34 dostavbu zahájit např. ustanoveným státním (národním) podnikem NJZ I+II. K Financování může být vydán JADERNÝ DLUHOPIS ČR pro fyzické osoby ČR.

Při výběru dodavatelů nové výrobní neemisní technologie pro energetiku ČR nesmí být opomenuty české projekční, technologické, realizační a vzdělávací schopnosti, a dokonce tento postoj nové PSP a vlády ČR nastolí nové a odpovědné rozhodovací procesy ve strategickém odvětví ENERGETICE.

Racionálním, odpovědným a závazným rozhodnutím nové VLÁDY ČR navrátíte český energetický průmysl a stavebnictví i vysoké školství na čelo světové neemisní energetiky a zapojíte naše české technické schopnosti do světových energetických staveb neemisní energetiky (Egypt, Maďarsko, Finsko, Polsko)!

Pro první české nasazení SMR jsem oslovil několik možných teplárenských provozovatelů, kteří si kladou podmínku pro využití SMR k CZT nasazení, nezbytné předvedení funkčního prototypu SMR. Pro dotační podporu MF SFŽP cca 300 mil. Kč je nezbytný souhlas vlády ČR a jasné a nezpochybnitelné zadání k výrobě a výstavbě SMR prototypu na povolené lokalitě.

PRO Řešení KRIZE ENERGETIKY EU+ČR může být využito i vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU ČR k využití neprodleného rozhodnutí o způsobu stavby a dostavby českými subjekty. Tyto subjekty splňují bezpečnostní dotazník s nejvyšší rezervou, jsou pod dohledem českých orgánů a institucí, které prověří a denním dohledem kontrolují i plnění nasmlouvaných dodavatelských lhůt a podmínek.

Očekávám, že nová vláda ČR vyhodnotí shora navržené body a zabrání prohlubování energetické krize konkrétními kroky a opatřeními tak, jak je zákony ČR definováno.

Takovéto výzvy k jednotlivým strategickým odvětvím české ekonomiky by bylo žádoucí poslat všem poslaneckým klubům, aby se skoncovalo s naprosto nicotnými až nekompetentními postoji poslanců nové PSP a do nového vládního programového prohlášení zanést a stanovit úkoly pro jednotlivé resorty s lhůtami, které stanoví i plnění a způsobem kontroly! Dle mého názoru jsou strategické odvětví jasně definovány v BS ČR r.2015, k jejich plnění jsou legislativně kontrolní orgány PSP vybaveny dostatečnými pravomocemi. Pokud nebudou strategické úkoly plněny (např. energetika, teplárenství, LH, VH, zemědělství a obchodní sféra) je nutné odvolat úředníky až po ministry, či dokonce vyslovit vládě nedůvěru z prokazatelného zanedbání plnění výkonné moci. Zrušení tendru dostavby ETE34 bez jakékoliv náhrady dne 10.4.2014, se nyní jako neodpustitelný hazard jeví! Kdo bude potrestán???

Např. vystavení miliónů občanů ČR do stavu energetické nouze a chudoby úpadkem Bohemia Energy až po zanedbání obnovy zdrojů elektroenergetiky a nekompetentní predikce spotřeby elektřiny je obrovský hazard, který musí být potrestán,……..!!!

K čemu vlastně je kontrolní funkce PSP výkonné moci, pokud se stav strategického odvětví dostane až do hluboké krize, je nutné zjistit, jak jsou nastaveny kontrolní mechanismy, jak je jejich naplnění kontrolováno. Výmluvy na selhání systému nestačí. Burzovní hazard neskladovatelné komodity elektřiny je naprosto nepochopitelný ZLOČIN…!!!

S pozdravem ing. Jaroslav Novák

Autor je odborník v oborech speciální a jaderné strojírenství. Se svým příspěvkem vystoupil i na Vlasteneckém setkání Příčovy 2021. Videozáznam vystoupení ZDE.

Poznámka redakce Nové republiky: Rádi bychom se mýlili, ale obáváme se, že pan inženýr Novák, velký odborník v oboru strojírenství a jaderných technologií se obrací na nesprávnou adresu. Vláda, která se rýsuje před námi, bude tvořena stranami a politiky, kteří buď z čiré hlouposti, nevzdělanosti či politické vypočítavosti bezhlavě slouží k prosazování škodlivých nařízení Evropské unie. Jsou to strany zastupující jiné než české národní zájmy. V těchto dnech je následkem této politiky mimo jiné zdražování energií nad neúnosnou míru.

zdroj: novarepublika.cz

Přejít nahoru