Ľudovít Štúr foto archiv

Monografia má tri časti: v prvej predstavuje nehnuteľné literárne pamiatky – múzeá, pamätné izby, pietne miesta a pomníky na pamäť Štúrovho života a diela. Bratislava, Devín, Modra, Hlboké, Zemianske Podhradie, Trenčín, Čadca, Bánovce na Bebravou, Uhrovec, Zvolen, Ostrá Lúka, Liptovský Mikuláš, Levoča, Veľké Kapušany, Košice, Žilina, Martin, Ružomberok, Rožňava, Prešov, Michalovce, Banská Bystrica – tam všade nájdete pamätníky jedného z najväčších mužov slovenského národa Ľudovíta Štúra.

 

Povzniesol tento národ, predstavil ho svetu a pokiaľ bude tento národ žiť, nezmizne z jeho duše Štúr. V Bratislave býval na viacerých miestach, najznámejšie a naistejšie sú dve – zhodou okolností obe na Panenskej ulici. Janko Kalinčiak vo svojom životopise uvádza, že spoločne bývali rok na dnešnej Jozefskej ulici, kde sa rozhodoval Ľudovít Štúr, že uzákoní spisovnú slovenčinu. Štúrova ulica, ktorá ústi na Šafárikovom námestí, je jednou z najznámejších ulíc v Bratislave. V knihe sa však dočítame o ďalších mnohých budovách a inštitúciách nesúcich meno toho národovca.

 

V druhej časti knihy sa uvádza v chronologickom poradí jeho literárne, historické, jazykovedné a publicistické diela so stručnými anotáciami o ich obsahu. Jeho rozsiahle dielo obsahuje básnickú tvorbu, jazykovednú, historickú a novinársku a v knihe nájdeme prierez jeho dielom tak ako ho postupne vytváral. Zaujímavosťou, že jeho prvé literárne pokusy lyricko-epické básne sa uskutočnili v češtine. Jednou z možností bola totiž publikácia v časopise Květy, kde sa objavila aj jeho báseň Ohlas zpěvu ze Slowenska, Ze Slowenska, Dumky večerní, či elégia Žel nad Puškinem a ďalšie. Toto je však len zlomok rozsiahlej tvorby Ľudovíta Štúra, ktorá je zhrnutá v diele.

 

Tretia časť zahŕňa informácie o edične spracovanej tvorbe Ľudovíta Štúra, beletristické, biografické, historické a literárnohistorické knižne a výnimočne aj v časopisoch vydané diela o jeho osobnosti. Ako sme spomenuli, že tvorba Ľudovíta Štúra je rozsiahla, publikácie mapujúce jeho život a tvorbu nie sú o nič menej zaujímavé ako jeho tvorba. Dozvieme sa o dielach slovenských, niektorých českých, ale aj o monografii maďarského slovakistu, ktorí mapujú literárnu pozostalosť Ľudovíta Štúra, zaoberajú sa jeho životom, myšlienkovým odkazom, aby poukázali na jeho nadnárodný presah a dosah do súčasnosti.

zdroj