Spatřili dávní umělci UFO?

Od počátku lidstva cítili lidé potřebu zobrazovat nebeské jevy a události, poprvé na stěnách jeskyní a později na plátně. Neznamená to, že by umělecká díla odrážela dějiny, archeologii a antropologii, ale při pohledu na tuto interpretaci by se mělo počítat s novými prvky, jejichž existence se dosud nepředpokládala. Mnohé již bylo napsáno o zpodobněních podivných objektů na nebesích v dílech z období renesance, ale málo se píše o některých středověkých tapisériích a freskách – a to, o čem se mluví, je považováno za kontroverzní, protože to neodpovídá ortodoxnímu pohledu.

Tajemné středověké tapiserie
V departementu Cote d’Or ve východní Francii se v malém městečku Beaune (centrum Burgundské vinařské oblasti) nachází bazilika Notre Dame. Původní stavba byla vybudována mezi lety 1120-1149. Uvnitř se krom fresek z 15. století nachází knihovna, která uchovává soubor tapiserií z 15. až 18. století. Mezi nimi přitáhnou oči důsledného pozorovatele díla „Život panny Marie‟ a „Magnificat,‟ dvě středověké tapiserie, které zachycují dva z pěti významných okamžiků života Panny Marie. Na obou tapisériích se na pozadí nachází neidentifikovatelný létající objekt „poletující‟ na nebi. Dokonce i na tapiserii „ Magnificat, ‟ vyrobené v roce 1330, je tento černý objekt vyobrazen způsobem typickým pro pozorování UFO. Ale mnozí oponují, že se jedná o kněžské klobouky.

Ale nabízí se logická otázka: proč byly církevní klobouky zpodobněny jak létají na nebi?
Je tedy oprávněné uvažovat nad tím, jestli, vzhledem k historickému období, nebyl autor ovlivněn vlastní zkušeností nebo lidovými příběhy a následně nezpodobnil tuto nezvyklou událost ve formě svatého obrazu, snad s nadějí, že to zvýší mystickou auru díla. Umělecká díla ale zachycují i disky nebo UFO, které nelze zaměnit za „kněžské klobouky‟ – i vzhledem k tomu, že nelétají v „náboženském nebi.‟ Dobrým příkladem je tapiserie „Triumf léta‟ zobrazující alegorická a symbolická zpodobnění tohoto ročního období. Tato tapiserie byla nepochybně součástí série uměleckých děl, která zachycovala čtyři roční období. Přitom se neví, jestli se některá z ostatních tapiserií dochovala. Tato tapiserie (snad vytvořena v Bruges), se nachází v Bayerisches National Museum v německém Mnichově, které o ní však nemá příliš informací.

Ví se, že bylo pro muzeum získáno v roce 1971 od obchodníka s uměním. Nemá žádné údaje o dílně, tvůrci, patronu nebo okolností její výroby. Na pravém i levém okraji tapiserie je vyšito datum 1538. Na horním okraji se nachází nápis v latině, který zní: „REX GOSCI SIVE GUTSCMIN.‟ To lze přeložit jako „Král Gosci z Gutscminu.‟ Jestli to má být odkaz na patrona, který výrobu tapiserie zadal, není nikdo schopen s jistotou říci. Černé disky nebo UFO se, jak je obvyklé, nachází téměř nepozorovaně na pozadí na modrém nebi. Dr. Brigitt Borkopp z Bayerisches Museum v dopise autorovi tohoto článku uvedla, že „Vzhledem k tomu, že styl této tapiserie je i na svou dobu poněkud neobvyklý, nedomnívám se, že se jedná o vhodný předmět ilustrující dějiny umění, ale rozhodnutí samozřejmě nechávám zcela na Vás.‟ Samozřejmě nevěděla že propojení UFO s historií popisuje celá řada knih a článků. Je zajímavé si povšimnout, že zvláštní nebo neobvyklá umělecká díla zpravidla nejsou zkoumána „odborníky,‟ kteří je raději ignorují.

Malba dvou křižáků
Za pozoruhodný příklad zobrazující „znalosti, které předběhly dobu‟ bývají považovány vyobrazení dvou křižáků z „ Annales Laurissenses ‟ (knih o historických a náboženských událostech), které byly sepsány na začátku 8. Století. V roce 776, během jednoho z četných nájezdů Sasů na franské území došlo k podivnému jevu. Když ve vzácné chvíli Karel Veliký nebojoval a věnoval se záležitostem Církve Svaté, Sasové s velkou armádou opustili své území a napadli Franky. Dostali se ke kapli ve Frisdilaru (dnešní Fritzlar v Německu, pozn. překladatele), kterou založil svatý Bonifác, kazatel a mučedník, který předpověděl, že kaple nebude nikdy vypálena. Sasové obklopili kapli, vtrhli do ní a podpálili ji. Ale na poslední chvíli se na nebi objevili dva muži oděni v bílém.

Viděli je jak křesťané, kteří se ukrývali na hradě i pohané, kteří byli před ním. O těchto dvou mužích se říká, že kapli ochránili před požárem. Pohané ji nedokázali podpálit ani zevnitř, ani zvenčí a vyděšeně prchli – i přesto, že je nikdo nepronásledoval. Ale jeden z křižáků během rychlého ústupu zůstal před kaplí a byl později nalezen mrtvý. Jeho mrtvé tělo spočívalo na kolenou a loktech, rukama si zakrýval ústa a vše ukazovalo na smrt udušením. Svědkové požár viděli. Nepoškodil kapli, ale zabil křižáka, který u ní zůstal, zatímco ostatní prchli. Tato událost se dá vyložit různými způsoby a nemusí být považována za podstatnou, pokud by ji v krátkém čase nenásledoval další podivný úkaz.

Stala se v roce 776 během obléhání hradu Sigiburg. Sasové obklopili a oblehli Franky, ale i za těchto okolností se francké posádce podařilo vyplížit se z hradu a vpadnout Sasům do zad. Sasové z tohoto směru nebyli vůbec chráněni, protože se soustředili na obléhání hradu. Během boje se něco objevilo na nebi. Svědci ve vzduchu spatřili krátce po sobě dva hořící štíty. Ty se vznášely nad kostelem jako by je přízrační rytíři nesli s sebou do bitvy. Díky tomuto zázraku, podle kterého to vypadalo, že měli Frankové nebeskou ochranu, a kvůli franckému útoku do saského týla propadli Sasové zděšení a uprchli. Tato posledně jmenovaná událost se dochovala nejen v kronikách, ale i v obrazové podobě znázorňující dva křižáky. Na miniatuře se nachází křižák se zvednutými pažemi, nad jehož hlavou se na nebi nachází objekt ve tvaru koule s řadou malých kroužků jako okénky. Za povšimnutí stojí znázornění světla nebo energie, které tento objekt vyzařuje a které, zdá se, vyjadřuje směr pohybu. Jen při důkladném pohledu na tento obraz (vlevo) je možné pochopit pokus autora vyjádřit perspektivu – ta ale v tomto historickém období ještě neexistovala. Obrazy byly tvořeny pouze v jedné rovině a působily ploše. Při pohledu na druhý obraz (vpravo), znázorňující křižáka s korunou na hlavě (možná šlechtic nebo sám Karel Veliký, ačkoliv kroniky neuvádí, že byl této události přítomen) jedoucího na koni a ukazujícího na objekt na nebi, je možné určit, že objekt obklopený září nemůže být nic jiného než neidentifikovatelný létající objekt – jak můžeme potvrdit podle tvrzení svědků a dostupné obrazové dokumentace.

Tajemné objekty ztvárněné v Urbinské Bibli
Další neobvyklý létající objekt se nachází na nádherné miniatuře v Urbinské Bibli z období renesance. Rukopis uchovává Vatikánské muzeum a jedná se o nejslavnější přepis Svatého písma. Urbinská Bible (nebo Bibbia Urbinate) je rozdělena do dvou knih, Starého a Nového zákona. Toto dílo, které zadal Frederico da Montefeltro, vévoda Urbina, podle všeho sepsal Hugo de Cominellis (nebo též Hugues de Cominellis de Mazieres). Bylo sepsáno v dílně Vespasiana da Bisticci, slavného florentského knihkupce, který byl hlavním dodavatelem rukopisů pro knihovnu v Urbinu.

Rukopis je opisem kanonického textu
Vulgát – významného textu přeloženého v roce 390 n. l. svatým Girolamem z hebrejštiny a aramejštiny. Mnoho různých umělců, malířů oltářů, fresek a miniatur, spolupracovalo na výzdobě tohoto díla. Urbinská Bible je vzácným příkladem spolupráce florentských umělců konce 15. stol. Mezi těmito nádhernými vyobrazeními z Bible se nachází i předmět tohoto článku – Kontemplace svaté Geremie. Vyobrazení je skvělým příkladem kombinace mystického zpodobnění, neobvyklého jevu a každodenní reality. Zachycuje hory, okolní venkovskou krajinu, město a lidi a koně jakozástupce objektivní reality.

Dále zachycuje božský mystický prvek spadající mezi klasická vyjádření náboženské ikonografie. To, co nás na tomto obraze zajímá je neobvyklý objekt v pravém horním rohu. Jedná se o okrouhlé těleso vyzařující paprsky. Z plamenů, které objekt obklopují, vychází přímý paprsek žlutého světla (laser?). V přírodě nejsou perfektně rovné linie běžné. V tomto případě zcela jasně objekt nezapadá do náboženského kontextu. Přímé paprsky vycházející z létajících objektů však nejsou pro ufology ničím neznámým. V případě této miniatury žádná analýa neprokáže, jestli její autor něco takového skutečně viděl nebo o tom slyšel, ale jedno je jisté: chtěl nám tím něco říct.

Ovlivnilo UFO historii?
Není pravděpodobné, že by si dnešní pozorovatel létajícího objektu vykazujícího pokročilé vlastnosti jako neobvyklý tvar, pohybové schopnosti, manévrování nebo vyzařování myslel, jako dříve Sasové, že se jedná o znamení boží ochrany. Díky našim technickým znalostem nás hned napadne, že se jedná o tajné vojenské letadlo nebo dokonce o mimozemský stroj. Rovněž Frankové, ač neměli povědomí o letecké technologii, si nemysleli, že se jedná jen o nějaký nebeský úkaz, ale viděli v tom něco víc: „jakoby je rytíři nesli s sebou do bitvy.‟ Lze tedy předpokládat, že dva disky byly řízeny „rytíři,‟ kteří se chtěli zúčastnit bitvy. Byl zde záměr změnit vysledek boje? Nebo to byla jen náhoda, že se v tu chvíli tyto dva žhnoucí disky objevily? Nicméně tyto dvě události citované v kronikách ovlivnily výsledek dvou významných útoků Sasů, v té době pohanů. Zdá se tedy opodstatněné uvažovat nad tím, jestli byly právě tyto bitvy, během kterých došlo k pozorováním UFO, tak významné pro stále se ještě utvářející říši Karla Velikého, šiřitele křesťanství. Jaký význam mělo odražení Sasů? Jak významné bylo vítězství Karla Velikého? A pokud by Sasové vyhráli, jak by vypadal dnešní svět? Mohl by rozvoj naší civilizace, a v důsledku i současné politicko-společenské struktury, „řízen‟ již od pradávna? A proč?

(zdroj: suenee.cz, foto: Pixabay)

Přejít nahoru