Pro sociální demokracii je to studená sprcha, která zacvičí i s jejími financemi. A jak se k případu vyjádřila? Přinášíme její prohlášení a popis situace.

Politická strana ČSSD musí zaplatit advokátovi Altnerovi 320 milionů, rozhodl před několika hodinami soud

V roce 1997 uzavřela ČSSD mandátní smlouvu s JUDr. Zdeňkem Altnerem, podle které měl JUDr. Altner jako advokát poskytnout ČSSD právní pomoc v kauze Lidový dům s tím, že za tuto právní pomoc mu bude vyplacena smluvní odměna ve výši 10 % z hodnoty Lidového domu, jestliže se podaří před soudy prosadit vlastnické právo ČSSD k tomuto majetku prostřednictvím společnosti Cíl. Tuto smlouvu za ČSSD tehdy dojednal tehdejší místopředseda Ing. Ivo Svoboda a za ČSSD ji podepsal tehdejší předseda Ing. Miloš Zeman, uvedla mluvčí ČSSD Eva Gregorová.

V roce 2000 spor o vlastnictví k Lidovému domu skončil pro ČSSD úspěchem, a proto ČSSD podle uvedené mandátní smlouvy obratem vyplatila JUDr. Altnerovi částku 16.807.042,- Kč jako odměnu za jím poskytnutou právní službu. Další částku ve výši 33.614.084,- Kč ze stejného titulu složila do soudní úschovy, jelikož na tuto částku si kromě JUDr. Altnera dělali nárok též jeho smluvní partneři JUDr. Václav Halbich a JUDr. Zdeněk Hájek a ČSSD tedy v souladu se zákonem ponechala na soudu, aby rozhodl, kdo z uvedených má na vyplacení této částky právo. Dodnes je o tom mezi uvedenými osobami veden soudní spor.

JUDr. Altner ovšem za svou právní pomoc vyúčtoval další mnohamilionové částky, které požadoval po ČSSD zaplatit s odvoláním na uvedenou mandátní smlouvu, mimo jiné i částku 18,515.228,- Kč za zajištění úhrady dlužného nájemného za dřívější pronájem Lidového domu. ČSSD s těmito požadavky JUDr. Altnera na zaplacení dalších odměn nesouhlasila a JUDr. Altner proto podal proti ČSSD žalobu.

Žaloba JUDr. Zdeňka Altnera proti ČSSD o zaplacení 18,515.228,- Kč s příslušenstvím byla podána na konci roku 2000 a byla následně vedena u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 265/2000. Rozsudkem ze dne 24. 11. 2004 obvodní soud žalobě vyhověl a uložil ČSSD zaplatit žalobci částku 18,515.228,- Kč, úroky z prodlení 10 % z této částky od 19. 7. 2000 do zaplacení a smluvní pokutu 0,3% z uvedené částky za každý den od 9. 7. 2000 do zaplacení.

ČSSD podala proti rozsudku odvolání, ve kterém se domáhala zejména toho, že smluvní ustanovení, na základě kterých jsou žalované částky JUDr. Altnerem požadovány, jsou neplatná pro neurčitost a rozpor s dobrými mravy. Též JUDr. Altner podal proti rozsudku odvolání proti zamítavému výroku ve vztahu ke společnosti Cíl, akciová společnost v Praze, ovšem za toto odvolání dlouhá léta nezaplatil soudní poplatek a i dalšími obstrukcemi se mu podařilo docílit toho, že o odvolání obou stran mohl Městský soud v Praze rozhodnout až při jednání nařízeném na dnešní den.

Dnešního dne, tj. 31. 3. 2016, rozhodl Městský soud v Praze jako soud odvolací tak, že odvolání JUDr. Altnera nevyhověl vůbec a odvolání ČSSD vyhověl pouze z části. Svým rozsudkem tak mimo jiné potvrdil, že ČSSD je povinna uhradit JUDr. Altnerovi částku 18,515.228,- Kč a smluvní pokutu 0,3 % z uvedené částky za každý den od 9. 7. 2000 do 31. 3. 2016. Naopak nárok JUDr. Altnera na úrok z prodlení za uvedenou dobu odvolací soud neuznal.

ČSSD se chce proti verdiktu soudu bránit.

(KPa, pz.cz, Foto: yakub88 / Shutterstock.com)