Že jeho hrob byl nalezen prázdný a tito svědkové byli ochotni pro své svědectví podstoupit mučednickou smrt a mnozí ji také podstoupili? Já žádné jiné náboženství, které by takto mohlo doložit nauku o svém zakladateli, neznám.

2) Znáte kromě katolického křesťanství ještě nějaké jiné náboženství, které by uchovávalo pohřební plátno s otiskem lidské podoby svého zakladatele, kdy věda je schopna říci pouze tolik, že se tak mohlo stát v důsledku vyzáření díky obrovské energii, což by potvrzovalo zmrtvýchvstání, dosvědčené stovkami svědků (bod 1)? Já ne.

3) Znáte kromě katolického křesťanství ještě nějaké jiné náboženství, v němž by se stovky let uchovalo 150 těl světců v rozporu se všemi přírodními zákony neporušených? Já ne.

4) Znáte kromě katolického křesťanství ještě nějaké jiné náboženství, kde by v desítkách případů při liturgii se chléb proměnil v lidský srdeční sval, jenž dodnes i po stovkách let je živý a tluče jako srdce člověka ve smrtelné agónii (nejznámější Lanciano v Itálii), čímž jsou potvrzena zakladatelova slova o zpřítomnění jeho vykupitelské smrti na kříži za spásu lidstva v mešní oběti? Já ne.

5) Znáte kromě katolického křesťanství ještě nějaké jiné náboženství, jehož zakladatel by sám sebe označil za Boha a prohlásil, že pouze on je cesta, pravda a život, a doložil to svým zcela svatým životem a zázraky, které se udály na očích veřejnosti? Já ne. Ani Buddha, ani Mohamed, ani Zarathustra aj. nic podobného o sobě neřekli. Ze všech zakladatelů světových náboženství pouze Ježíš Kristus, zakladatel křesťanství, to o sobě prohlásil a dokázal svými zázraky, zejména pak tím největším, vzkříšením z hrobu.

Proč mu tedy nevěříte? Vy nekatolíci i vy formální, tzv. „progresivní“ katolíci? Proč vedete ustavičnou a logiku postrádající filipiku proti všem těmto dokladům? Proč hlásáte a vyučujete, že jeho panenské Vtělení z Ducha Svatého je pouhý „typický orientální mýtus“? Proč hlásáte a vyučujete, že jeho Zmrtvýchvstání není historickou událostí (kard. Kasper), nýbrž pouhým „náboženským zážitkem“ učedníků a víra v prázdný hrob fantazií jakýchsi anonymních prvotních křesťanských komunit, kde se prý teprve formovala víra? Proč takto bezdůvodně obviňujete prvotní křesťany, z nichž mnozí byli očitými svědky Kristova života, ze lži a podvodu, když oni (bod 1) za toto svědectví byli ochotni jít i na smrt?

Proč zpochybňujete Kristova slova absurdními a hloupými větami, že prý „nemáme žádný magnetofonový záznam jeho výroků“ (současný generál jezuitů Sosa)? Proč odmítáte jeho nauku, kterou On svěřil své Církvi? Proč ho kladete na stejnou úroveň s jinými starověkými mudrci a náboženskými reformátory, s Buddhou, Konfuciem, či dokonce se zločincem Mohamedem? Proč neuznáte, že jenom to náboženství, které On založil, je pravé, a všechna ostatní jsou falešná? Proč i ten, který má být jeho zástupcem na zemi, podepisuje s muslimským imámem společné nepravdivé a absurdní prohlášení, že Bůh prý „chtěl“ různá náboženství?

Je na čase, abyste konečně vy všichni ateisté jakéhokoliv ražení, materialisté dialektičtí i konzumní, deističtí i agnostičtí liberálové, svobodní zednáři, vyznavači nekřesťanských náboženství, tak zvaní pokrokoví a levicoví křesťané, pseudokatoličtí neomodernisté na církevních učilištích, v pastoraci i ve vysokých funkcích, odkryli hledí a jasně prohlásili: Ten historický Ježíš, spolehlivě doložený ústním a písemným svědectvím mnoha jeho současníků i pozdějšími dodnes dochovanými zázraky (srvn. výše), je pro nás nepřijatelný. Je na čase, abyste toto řekli a nevymýšleli si pravdě a důkazům zjevně odporující pseudoargumenty o Ježíšově historické neexistenci (ačkoliv jeho existence je doložena kromě množství křesťanské literatury 7 mimokřesťanskými prameny), nebo o tom, že jeho zázraky, zvláště Zmrtvýchvstání, jsou „mýtus“ zfabulovaný raně křesťanskými komunitami, že evangelia neobsahují jeho autentické výroky apod., že historický Ježíš, o němž prý ve skutečnosti nic nevíme, je odlišný od tzv. „Krista víry“, což je údajně legendární postava vytvořená prvotní církví. Je na čase, abyste se konečně přestali tvářit učeně a místo těch vědecky znějících, ale ve skutečnosti nesmyslných tezí odporujících zjevným důkazům otevřeně sdělili světu, že vy nepopíráte historického Ježíše, jak ho předkládají Nový zákon a posvátná Tradice Katolické církve, ale odmítáte ho, neboť nechcete přijmout jeho nauku. K popírání nebo zřeďování informací o jeho životě a jeho slov se uchylujete ne proto, že by to věda dokazovala, ale proto, poněvadž je pro vás nemyslitelné přijmout jeho svaté učení. Proto, i kdyby jeho zázraky byly ještě zjevnější než jsou, budete si nadále vymýšlet pseudoargumenty, abyste nemuseli uvěřit a přijmout jeho nauku. „I kdyby někdo z mrtvých vstal, neuvěří,“ řekl On sám, neboť vás dobře znal a zná.

Za určitých okolností byste ale Ježíše rádi přijali. Takového, který by po vás nežádal ctnostný život a sebezápor, ohleduplnost a poctivost v mezilidských vztazích, respektování slibu a přísahy, zejména vůči manželskému partnerovi nebo pro zasvěcený život v celibátu, odpuštění tomu, kdo mi ublížil a rezignaci na pomstu. Takového, který by souhlasil nebo alespoň shovívavě toleroval egoismus a bezohledný kariérismus na úkor druhých, jaký dnes vidíme v ekonomice a v politice, který by schvaloval požitkářský život včetně mimomanželského sexu, homosexuality a pornografie, mající za následek odporné vraždy těch nejbezbrannějších bytostí, nenarozených dětí, který by „nestrašil peklem“ a nemluvil o věčné spravedlnosti, ale jenom a pouze o milosrdenství. Takového Ježíše hlásají i neomodernističtí teologové uvnitř Katolické církve, lidé, kteří ve skutečnosti ztratili víru (pokud nějakou kdy měli) a slouží jiným zájmům. Takového Ježíše ráda akceptuje též homosexuální lobby uvnitř Církve, působící i na vysokých postech ve Vatikánu a ukrývající hanebná pohlavní zneužívání posledních desetiletí. Ježíše, který není Bohem – a pokud jím je, tak Nový zákon a Tradice neposkytují jeho autentická slova, zvláště ta o heterosexuálním manželství a jeho nerozlučitelnosti. Tento Ježíš je na stejné úrovni s jinými náboženskými mudrci a reformátory starověku, jeho výroky, pokud jsou vůbec pravdivé, tak nejsou neomylné.

Jenže takový Ježíš nikdy neexistoval. Právě on je vybájenou, mýtickou postavou. Skutečný, historický Ježíš je ten Nového zákona a posvátné Tradice, jak o něm učí Katolická církev, kterou On založil, již dva tisíce let. Ten Ježíš, který byl počat z Ducha Svatého v lůně Panny Marie, žil skrytým životem jako tesař v Nazaretě do svých asi třiceti let, poté působil veřejně jako lidový kazatel, vyučoval, uzdravoval a konal zázraky. Poněvadž jeho nauka byla pro reprezentaci židovského národa nepřijatelná, odsoudili ho na smrt a ve spolupráci s římskou okupační mocí ukřižovali. Tato krutá smrt znamenala naše vykoupení ze stavu dědičného hříchu, jak on sám hlásal. Pravdivost svého poslání, své nauky a svého Božství dokázal nejmarkantněji a nejzřetelněji svým Zmrtvýchvstáním, které je historickou událostí nejvyššího významu – a zároveň i událostí nadpřirozenou v rovině věčnosti.

Toto je historický Ježíš Kristus, tak vypadá jeho profil. Posílení víry právě v tohoto historického Ježíše, Bohočlovka a Spasitele, který byl nejvýš milosrdný, ale stejně tak i nejvýš spravedlivý, který byl laskavý, pokorný a mírný, ale zároveň i tvrdě vymáhající a vyžadující Bůh, který neuznával ve věrouce a v morálce žádné kompromisy, vám všem přeji k těmto Velikonocům. Aleluja, Christus resurrexit!

PhDr. Radomír Malý

(zdroj: euportal.cz, foto: Pixabay)