Prvá zo série výziev o nenávratný finančný príspevok, zameraná na subjekty hospodárskej mobilizácie, je otvorená od včera. Vedenia 49 nemocníc môžu svoje žiadosti predkladať priebežne do konca roka, kedy sa výzva uzavrie. Ďalšie výzvy pre ostatné relevantné subjekty budú vyhlasované v priebehu septembra.

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre nemocnice v boji s ochorením COVID-19. Zverejnená výzva je súčasťou nového špecifického cieľa 2.1.4 s názvom „Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19“, ktorý vypracovalo ministerstvo zdravotníctva ako podmienku na získanie dodatočných finančných prostriedkov v celkovej hodnote až 167 miliónov eur pre zdravotníctvo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Nemocnice, v ktorých sa lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci starajú a starali o pacientov nakazených vírusom, prípadne s podozrením naň, musia disponovať požadovaným prístrojovým vybavením a zdravotníckym materiálom na starostlivosť o tých ľudí. „Aktivitou každého projektu je tak nákup vybavenia pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých na ochorenie alebo už s diagnózou COVID-19. Z prostriedkov výzvy môžu byť vybudované napríklad mobilné odberové miesta. Investovať sa bude môcť aj do samotných oddelení. Finančná pomoc bude smerovať aj do ochrany personálu na zabezpečenie osobných ochranných a dezinfekčných prostriedkov,“ vysvetlilminister zdravotníctva Marek Krajčí.

V rámci pravidiel oprávnenosti výdavkov, ktoré sú súčasťou výzvy na predkladanie žiadosti, ministerstvo zdravotníctva zadefinovalo zoznam odporúčaných výdavkov, ktorý bude možné podľa potrieb a vývoja šírenia pandémie upraviť. Pôjde napríklad o už spomínané investície do mobilných odberových miest, vybavenia oddelení, dezinfekčných prostriedkov či ochranných pomôcok pre zdravotníkov. „Zaviedli sme aj inštitút tzv. doplnkových výdavkov. Ide o výdavky nad rámec rozpočtu projektu, ktoré budú prijímateľovi uhradené, ak preukáže úsporu pri verejnom obstarávaní, zároveň využívame v maximálnej možnej miere zjednodušenia pre žiadateľov, aby sme obmedzili aj administratívnu záťaž“ uviedol minister Marek Krajčí.

Refundovať bude možné aj výdavky vynaložené pred schválením projektu. „Cieľom výzvy je totiž podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste počtu nakazených. Finančný príspevok je tak určený aj na prípravu materiálno-technického vybavenia na prípadnú ďalšiu vlnu šírenia nákazy v našej krajine,“ povedal minister zdravotníctva Krajčí.

Peniaze z Európskej únie budú po prvý raz k dispozícii aj nemocniciam v Bratislave, najmä pre najväčšiu Univerzitnú nemocnicu Bratislava.

V rámci verejného obstarávania budú akceptované aj rokovacie konania, pri obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami môžu prijímatelia postupovať zjednodušeným postupom na základe schválenej výnimky. Pravidlá pre uplatnenie týchto zjednodušených postupov pri verejnom obstarávaní sú súčasťou vyhlásenej výzvy. „Predložené žiadosti budú schvaľované v dvojtýždňových intervaloch. Skrátili sme dĺžku hodnotenia projektu a nastavili sme k tomu naše vnútorné administratívne kapacity a celý systém riadenia fondov u nás na ministerstve tak, aby proces bol efektívny a nemocnice sa dostali k potrebným investíciám v adekvátnom čase, kedy ich najviac potrebujú,“ popísal proces šéf rezortu Marek Krajčí.

Výzva definuje zoznam oprávnených prijímateľov, ktorí sú v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie. S cieľom pružne reagovať na prípadný enormný nárast ochorenia, o finančné prostriedky budú môcť v rámci tejto výzvy žiadať aj tie nemocnice, ktorým bude vydané poverenie subjektu hospodárskej mobilizácie, ak si to situácia vyžiada.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA VÝZVY
subjekty hospodárskej mobilizácie
Bratislavský kraj
1 Univerzitná nemocnica Bratislava
2 Národný ústav detských chorôb Bratislava
3 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
Banskobystrický kraj
4 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
5 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
6 Svet zdravia, a. s., prevádzka všeobecná nemocnica Rimavská Sobota a prevádzka všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
7 Nemocnica Zvolen a.s.
8 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
9 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
10 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Košický kraj
11 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
12 Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
13 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
14 Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
15 Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
16 Detská fakultná nemocnica Košice
17 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Nitriansky kraj
18 Fakultná nemocnica Nitra
19 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20 Nemocnica Komárno s. r. o.
21 Nemocnica Levice s. r. o.
22 Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
23 Nemocnica Zlaté Moravce a.s.
Prešovský kraj
24 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
25 Nemocnica Poprad, a.s.
26 Ľubovnianska nemocnica, n.o.
27 NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov
28 Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
29 Vranovská nemocnica, a.s.
30 Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
31 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
32 Nemocnica Snina s.r.o.
Trenčiansky kraj
33 Fakultná nemocnica Trenčín
34 Nemocnica s poliklinikou Prievidza
35 Nemocnica na okraji mesta, n.o., Partizánske
36 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
37 Nemocnica s poliklinikou Myjava
Trnavský kraj
38 Fakultná nemocnica Trnava
39 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
40 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
41 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
42 Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany
Žilinský kraj
43 Univerzitná nemocnica Martin
44 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
45 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
46 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
47 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
48 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
49 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín