BKP: Odpověď biskupu S. Stolárikovi na jeho výzvu „Všetci poďme spolu k jasličkám“ ovakcinovaní

Zneužil jsi církevní autoritu k propagaci experimentální mRNA vakcinace a stal ses náboženským svůdcem. Současná mRNA vakcinace má napojení na satanský rituál – po císařském řezu je dítěti zaživa vyrvána tkáň z ledvin a pak je dítě zavražděno. Propagací této vakcinace prosazuješ satanův antikřest. Kdo vakcínu přijímá, dostává se tímto antikřtem pod prokletí, tedy pod vládu satana, a je vyloučen z církve. Každý svedený k vakcinaci, chce-li spasit svou duši, musí konat radikální pokání a další vakcíny už nesmí přijímat. Na Tebe jako na biskupa za to, že jsi dal velmi špatný příklad a svou lží jsi uvedl na cestu do časné a věčné smrti desetitisíce, dopadá daleko větší trest.

Všechna čest teologu René Balákovi, který byl hlasem pravdy a svědomí. Na bojišti padl zřejmě jako mučedník. Tys jeho hlas neslyšel a zacpal sis uši i před více než 12 700 lékaři, kteří v Římě v září 2021 zorganizovali mezinárodní Summit proti nebezpečnému mRNA očkování. Ty skutečné odborníky neslyšíš, ale odvoláváš se na prolhaná mainstreamová média a prodejné politiky a také na církevní Jidáše. Tvrdíš, a to pokrytecky a lživě, že prý jsme povinni je poslouchat jako autoritu od Boha. To měli i mučedníci poslouchat císaře Diokleciána či Nerona a přinést oběť kadidla pohanským démonům? Oni šli raději na smrt! Ty se odvoláváš na lžipapeže Františka, který nezákonně okupuje papežský úřad. Jeho hereze, kterými sám sebe vyloučil z církve, jsou zřejmé nejen biskupům a kněžím, ale dokonce i ateistům. Pokud s ním tvoříš vnitřní jednotu, automaticky ses tím vyloučil z mystického Těla Kristova. Jestli nebudeš konat pokání a třeba dnes bys zemřel, byl bys věčně zavržen v pekle. Doufám, že je ti to jasné, vážený biskupe Stanislave.

Tento František intronizoval démona Pačamamu v hlavním chrámu církve. To je zločin proti 1. přikázání. Před sodomií Písmo varuje časným i věčným ohněm (2Pt 2,6; Jud 7). Bergoglio však usiluje o legalizaci sňatků sodomitů. A co se týče vakcíny, totálně bojkotuje všechny skutečné odborníky a násilně zavedl povinnou vakcinaci celého Vatikánu jako precedens pro všechny státy světa! Infekci však nešíří zdraví neočkovaní, ale ti, kteří už byli očkováni. O tom svědčí nejen skuteční odborníci, ale i statistiky.

Tedy Tvůj zločin zneužití autority, hrubá lež a manipulativní navádění k satanskému antikřtu a cestě do pekla je hrozný zločin a pohoršení maličkých.

Jistě znáš z historie pád a pokání papeže Marcelina (296-304). Tehdy Dioklecián nechal během několika dní v Římě a okolí krutě mučit a zamordovat 17 000 křesťanů, kteří nechtěli obětovat pohanským bůžkům. Když přivedli papeže před Diokleciána, dostal strach z hrozného mučení, které ho čekalo, a proto hodil zrnko kadidla pohanským modlám. Císař ho za to nazval svým přítelem a daroval mu drahocenný plášť. Když se Marcelin vrátil domů, uvědomil si, čeho se dopustil. Neutěšitelně plakal. Brzy nato byl místní sněm v městě Sinuessa. Papež Marcelin tam přišel v kající žínici a hlavu si posypal popelem. Veřejně přede všemi vyznal svůj hřích a prosil zúčastněné, aby nad ním vynesli rozsudek a stanovili trest. Biskupové to odmítli, a řekli, ať si trest vyhlásí on sám. Tehdy papež Marcelin řekl: „Vylučuji se z kněžského stavu jako nehodný. Po mé smrti nesmí být mé tělo pochováno, ale musí být ponecháno psům k sežrání.“ Pak se vrátil domů, vzal drahocenný šat, šel za císařem Diokleciánem, hodil mu ho k nohám, plakal nad svým hříchem a zlořečil pohanským modlám – démonům. Nahněvaný císař ho nechal krutě mučit a odsoudil k trestu smrti. Papež Marcelin zemřel jako kajícník a mučedník.

Vážený biskupe Stanislave, čiň pravdivé a veřejné pokání za svůj do nebe volající zločin! Kéž je Ti příkladem v pokání svatý papež Marcelin. Uvědom si, že pokud zůstaneš v nekajícnosti a dokud nebudeš činit veřejné pokání, pak když budeš slavit svatou liturgii a přijímat Tělo a Krev Páně, vztahují se na Tebe slova Bible: „Kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije.“ (1Kor 11,29) Pokud se z tohoto velkého hříchu vyzpovídáš, ale odmítneš veřejně činit adekvátní pokání, pak je Tvá zpověď neplatná a navíc svatokrádežná.

Kéž Ti Matka Boží, o níž jsi před léty napsal pěknou knihu, vyprosí upřímné a veřejné pokání.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Přejít nahoru