CIA: Experiment prokázal existenci paranormálních jevů

Umí drobné objekty přemisťovat skrze překážky. Po takových průchodech nevykazuje mikroskopická struktura a vlastnosti objektů žádné pozorovatelné změny. Popírá to základní fyzikální vlastnosti hmoty. Je důležité aplikovat do komplexního somatického výzkumu těchto jevů pokročilé nástroje a techniku moderní fyziky, včetně experimentální jaderné fyziky.

Cíle tohoto výzkumu CIA jsou následující:
1.) Hledat změny v mikroskopické struktuře a vlastnostech objektů, které v důsledku psychokineze pronikly stěnou lahve.
2.) Prozkoumat mechanismus penetrace indukované psychokineze testováním pomocí  detektorů jaderných stop, zjistit, zda se makroskopické objekty během penetrace rozpadají (s rychlostí menší než je rychlost světla) na částice velikosti jader atomů.

Při provádění tohoto experimentu jsme spolupracovali s panem Zhangem Baoshengem – známým díky svým vynikajícím nadpřirozeným schopnostem, který v současné době pracuje v Institutu vesmírné medicíny (ISME). Následující experiment byl proveden dne 10. července 1988 v Čínském institutu pro atomovou energii.

Experiment a jeho popis
1.) Uzavřená obálka
V uzavřené obchodní obálce byly předem připraveny dva kusy polyesterové fólie. Jeden z nich byl průhledný, asi 2 mm tlustý. Na něm byly napsány čtyři čínské znaky červeným, trvanlivým fixem. Po napsání byl text pokryt detektorem stop o tloušťce 0,5 mm, který vypadá jako obyčejná červená průsvitná fólie. Obě fólie byly slepeny dohromady, což znemožňuje za normálních podmínek čtení nebo vidění textu. Jediný, kdo znal text a obsah obálky připravené předem, byl Dr. Li. Před experimentem s panem Zhangem nekomunikoval.

Po příchodu pana Zhanga byla zpočátku jeho schopnost jasnovidnosti testována tím, že mu ukázali testovací obálku. Řekl, že na fólii jsou napsány 4 červené znaky, ale jasně je neviděl. Ve svých pokusech je jen neurčitě detekoval. Nakonec řekl, že je nevidí jasně. Pak pan Zhang přeložil jeden z okrajů obálky, aby dostatečně zakryl malou minci a podal ji jednomu z vědců, aby ověřil, že mince je skutečně v záhybu a nikoliv v obálce, a ukázal to všem přítomným. Po krátké přestávce pan Zhang řekl: „O.K.“ a mince už nebyla venku, ale uvnitř obálky. Pak pan Zhang napsal svůj text kuličkovým perem na obálku.

Je známo, že je schopen přenést znaky napsané na obálce na papír, který je uvnitř obálky. Na rozdíl od předchozích testů bylo tentokrát zamýšleno použití polyesterových fólií, aby se takový přenos stal nemožným, jelikož kuličková průpiska nemůže psát po tomto typu fólie. Aniž by si to pan Zhang uvědomil, oznámil po krátké koncentraci, že text byl přenesen dovnitř. Předtím, než byla obálka otevřena pomocí nůžek, byla ověřena různými vyšetřovateli, pro případné známky manipulace, ale nic nebylo nalezeno. Mince a fólie byly vyjmuty z obálky. Tři věty z obálky byly skutečně napsány uvnitř, pouze menší velikostí, ale nezměněným tvarem, na pásku Scotch Tape, držící fólie pohromadě.

2.) Zničené hodinky
Během experimentu pan Zhang vyjádřil přání zastavit hodinky. Doktor Li se okamžitě vzdal svých vlastních – sériově vyráběných mechanických hodinek značky „Peking“. Doktor Li byl požádán, aby držel hodinky uvnitř sevřené pěsti. Potom Zhang udělal gesto jako by sbíral něco z kůže doktora Li, ze zadní části jeho dlaně, mezi palcem a ukazovákem. To, co pan Zhang držel, byla minutová ručička. Stejným způsobem vytáhl i druhou hodinovou ručičku. Tento proces byl natolik pomalý, že všichni přítomní mohli jasně vidět jeho ruce, které se vynořily z kůže doktora Li, který necítil žádnou bolest ani jiné pocity související s pronikající rukou. Byla to první zdokumentovaná událost, při které Zhang pronikl lidským tělem takovým způsobem.

„Hodinky jsou bohužel rozbité,“ řekl Zhang. Dokonce, když doktor Li otevřel ruku, byla po celé délce skla jasná mezera. Ze stavu jejích okrajů se zdálo, že poškození bylo způsobeno částečným roztavením organického skla. Všechny tři ručičky chyběly a na kovové zadní straně byly na hodinkách hluboké škrábance, jako by někdo na ně použil nějaký nástroj, ale mechanismus hodinek stále tikal.

3.) Zkouška psychokineze s objekty pronikajícími překážkami.

Byly připraveny dvě lahve, jedna větší, z čirého skla, byla přibližně 14 cm vysoká, o průměru 11 cm. Byla to standardní láhev používaná v nemocnicích pro transfuzi, s fyziologickým roztokem. Dá se uzavřít těsnou pryžovou zátkou s dlouhou gumovou obrubou, která se dává na hrdlo láhve a zajišťuje pevné a obtížné odstranění víka. Uvnitř lahve byly – peleta obsahující radioaktivní zdroj paprsků alfa a Mössbauerův detektor fluorescence, Josephsonův digitální můstek pro přesné impedanční srovnání, čtyři kusy detekčního papíru, kovový vzorek, malá ampulka o objemu 3 ccm, obsahující likér, deset žlutých a deset bílých tabletek (vitamín C) a obyčejnou matici, na kterou byla navázána tenká bavlněná nit, jejíž druhý konec vycházel mimo láhev, mezi gumovou zátkou a sklem, a byl spojen s obrubou láhve. Křehké supravodivé vzorky byly zabaleny a utěsněny v několika vrstvách detekční fólie záření.

Druhá, malá láhev o výšce 8 cm a průměru 5 cm byla vyrobena z čirého plastu a měla plastové víčko. V láhvi se nacházelo utěsněné pouzdro z průhledné detekční fólie záření. Zvenku byla fólie prakticky neviditelná, proto se zdálo, že je součástí stěn láhve. Jakékoli předměty, které by byly uvnitř, by musely projít nejen skrz boční stěny lahve, ale také přes vrstvy detekční fólie. Uvnitř uzavřené plastové lahvičky bylo 10 žlutých a 6 bílých tablet vitaminu C a vzorek wolframu.

Během experimentu jeden z vyšetřovatelů (Dr. Du) držel větší (skleněnou) láhev v obou rukou. Pan Zhang, aniž by se dotkl láhve, držel rukama zápěstí vyšetřovatele. Po několika minutách hluboké koncentrace bílá tableta vitamínu C spadla na stůl ze spodní části láhve. Dvě žluté tablety následovaly stejným způsobem. Dále se z boční stěny láhve vynořily kusy supravodivého materiálu, který obsahoval nyní již prázdný, ​​ale stále uzavřený plastový obal.

Stejným způsobem byly z láhve extrahovány pevné kusy detektoru stop a všechny ostatní předměty, s výjimkou vzorku likéru, radioaktivního zdroje a matice s připojenou bavlněnou nití. V určitém okamžiku během testu, se pan Zhang zřejmě pokusil vyndat matici z láhve.

V té době se celá délka niti zřetelně napnula. Přibližně 3 nebo 4 cm nitě se vynořilo z těsně uzavřené gumové zátky předtím, než bavlněná vlákna ztratila napětí, a pan Zhang se přestal pokoušet o její vytažení.

Po následujícím období koncentrace pan Zhang požádal o povolení dotknout se plastové lahve, kterou vyšetřovatel (Dr. Du) držel, a bez převrácení jí zatřásl. Výsledkem bylo, že většina tablet vypadla společně se vzorkem volframu. Okamžitě jsme zkontrolovali láhev i její těsnění, ale plastové pouzdro nevykazovalo žádné poškození nebo změnu.

4.) Spálení košile
Během experimentu chtěl pan Zhang zapálit nějakou látku. Jeden z vyšetřovatelů (Dr. Du), vzal svou bílou polyesterovou košili a podal ji panu Zhangovi. Pan Zhang položil košili na stůl a dotkl se jí rukou. V tom okamžiku vyšel z tkaniny kouř a objevila se řada černých spálených skvrn. Pan Zhang se palcem dotkl tkaniny na několika místech, čímž vytvořil pokaždé spálené skvrny.

II – Analýza vzorků
1.) Měření vlastností supravodičů

V experimentu jsme použili supravodivý uzel (kloub) Y-Ba-Cu-0, nazývaný mostový uzel. Zahřívání nad 400 ° C, stejně jako mechanické poškození nebo jakékoli strukturální změny by měly vliv na jeho supravodivé vlastnosti. Navzdory proniknutí mnoha vrstvami fólie detektoru a přes stěnu lahve si mostový uzel zachoval své citlivé magnetické vlastnosti. Reakce na AC i DC magnetické pole byla měřena v experimentální odchylce, a byla stejná jako předtím.

2.) Měření vlastností radioaktivního zdroje

V experimentu jsme použili detektor alfa částic z požárního detektoru. Deset dnů před pokusem bylo spektrum alfa měřeno pomocí Si (Au) bariérového detektoru. Asi 28 hodin po expozici paranormálního vlivu bylo spektrum přezkoumáno, za jinak stejných podmínek. Ani intenzita, ani distribuce energie nezaznamenaly žádné nadlimitní změny.

3.) Měření Mössbauerova spektra

V tomto experimentu jsme použili Mössbauerův alfa-Fe absorbér, tloušťky 25 mm a průměru 10 mm. Byly použity dva takové absorbéry. Jeden sloužil jako referenční vzorek, zatímco druhý, přibližně 48 hodin poté, co pronikl do láhve, byl použit k měření Mössbauerova spektra, které je citlivou sondou jaderného prostředí. Pokud dojde k změnám distribuce náboje elektronů nebo samotných jader, Mossbauerovo spektrum by se také změnilo. Nebyly pozorovány žádné změny ve spektru pomocí absorbéru alfa-Fe poté, co pronikly stěnou lahve.

4.) Analýza plynového chromatogramu vzorku lihoviny

Byl použit vzorek tradičního čínského likéru Dagu. Ačkoli nebyl v láhvi, mohl být ovlivněn paranormálními schopnostmi. Byl proveden plynový chromatogram vzorku a ukázalo se, že spektrum a obsah alkoholu se nezměnily. Znamená to, že v molekulární struktuře vzorku nebyly žádné zjevné změny.

5.) Analýza jaderných stop ve stopových detektorech

Cílem tohoto testu bylo zkontrolovat možné účinky propustnosti nebo senzibilizace na dříve vyvolané jaderné stopy v materiálu stopového detektoru poté, co pronikly do láhve. Byly použity dvě skupiny detektorů jaderných stop CR-39 v pevném stavu. Oba detektory byly ozařovány fragmenty štěpení, ale pouze jedna skupina byla ovlivněna paranormálními schopnostmi. Obě skupiny byly rovněž leptány a pečlivě zkontrolovány pod mikroskopem. Nebyly zde pozorovány žádné významné rozdíly.

6.) Pozorování fólie detektorů stopy

Poté, co vzorek wolframu a tabletky pronikly skrze stěny plastové lahve a přes utěsněné pouzdro vyrobené z detekční fólie, byla fólie zkontrolována vizuálně pomocí mikroskopu. Váček nebyl zlomený a nebyly zde žádné stopy poškození. Po leptání byla fólie znovu prozkoumána a opět nevykazovala stopy mikroskopických částic nebo objektů.

7.) Pozorování vzhledu povrchu kovového vzorku elektronovým mikroskopem

Pomocí elektronového mikroskopu byl vzorek povrchu kovu použitého v experimentu porovnán s povrchovým vzhledem referenčního vzorku. Nebyly zde viditelné žádné zřejmé změny. Totéž platí pro hlubší vrstvy kovového vzorku, zkoumané po obroušení povrchu.

III – Závěry komise CIA
1.) Zhang Baosheng má nadpřirozené schopnosti

Experiment znovu ukázal, že pan Zhang Baosheng má nadpřirozené schopnosti. Dokáže přenášet předměty dovnitř uzavřených kontejnerů. V tomto experimentu byly všechny experimentální artefakty připraveny výzkumnými pracovníky Čínského institutu pro atomovou energii. Vědci neměli žádný kontakt s panem Zhangem před tímto experimentem. Mnoho vzorků, jako jsou supravodivé uzly, radioaktivní zdroj, Mössbauerův absorbér nebo ozařované jaderné stopové detektory, mají jedinečné vlastnosti a nemohou být nijak nahrazeny. Experiment byl posuzován současně z různých úhlů. Vezmeme-li v úvahu všechny výše uvedené skutečnosti, experiment byl proveden za přísně řízených podmínek.

2.) Zhang může přenášet objekty do zapečetěné obálky

Experiment potvrdil, že pan Zhang může přenášet objekty do zapečetěné obálky. Jeho jasnozřivost mu umožňuje rozpoznat znaky v obálce bez jejího otevření. Může také přenést znaky, které napsal na obálku, na objekty uvnitř obálky. Bylo potvrzeno, že během takového přenosu mohou být znaky zmenšeny. Pokus však také ukázal, že přenos může být prováděn pouze na plochách, na které může inkoust přilnout. Také, jakmile viditelnost znaků zmizí, pan Zhang má potíže s jejich rozpoznáním i v zapečetěné obálce.

3.) Zhang má schopnost přenést náramkové hodinky na ruku jiné osoby

Experiment ukázal, že pan Zhang má schopnost přenést náramkové hodinky na ruku jiné osoby, aniž by způsobil bolest nebo jiné pocity.

4.) Zhang má schopnost okamžitě zapálit látku dotekem ruky

Experiment ukázal, že pan Zhang má schopnost okamžitě zapálit látku dotekem ruky.

5.) Žádný z objektů neukázaly jakékoliv pozorovatelné změny v molekulární, atomové nebo jaderné struktuře

Žádný z objektů (supravodivý uzel, radioaktivní zdroj, Mössbauerův absorbér, detektor pevných látek, vzorek kovu, vzorek lihoviny apod. který buď pronikl do lahví, nebo mohl být ovlivněn nadpřirozenými schopnostmi pana Zhanga, neukázaly jakékoliv pozorovatelné změny v molekulární, atomové nebo jaderné struktuře.

6.) Mechanismus průniků zůstává otevřenou otázkou

Jelikož nebyly nalezeny žádné stopy, které by byly detekovatelné pod mikroskopem poté, co částice pronikly do jaderných detektorových pásek, mechanismus takových průniků zůstává otevřenou otázkou.

Asi dvacet starších vědců tento experiment pozorovalo. Mezi nimi byli fyzici a chemici z Čínského institutu pro atomovou energii a somatičtí vědní specialisté z Ústavu vesmírné medicíny.

Vysvětlivky:
Likér Daqu – tradiční čínská lihovina

Y-Ba-Cu-0 : Rozhraní Ytrium-Baryum-Měď-Kyslík je supravodivý materiál.

Mössbauerův jev – Mössbauerově efektu se rezonance jaderných gama emisí a absorpce výsledků z dynamických odrazů dostávají do okolní krystalové mřížky, naopak nedochází k vyzařování nebo pohlcování nukleonů. Když k tomu dojde, energie z jiných zdrojů než gama záření ztratí kinetickou energii zpětného rázu jádra buď emisí nebo absorpcí konce gama přechodu: emise a absorpce se vyskytují ve stejné energii, což vede k silné, rezonanční absorpci.

Členové Čínského institutu pro atomovou energii v Pekingu:
Qingli Li, Xueren Du, Yongshow Chen, Shuhua Zhou, Xialing Guan, Zhen Yang, Jinrong Zhang, Weiwei Cheng, Soulang Shi, GuiXan Ma, Shengyu Su, Tiancheng Zhu a Xiuhong Hao, zveřejnili tento článek 12. 1. 1989 v časopise: Science and Technology Atomic Energy 24 (1), str. 92-95 ročník 1990.

(suenee.cz, foto: Pixabay, video: Youtube)

Přejít nahoru