„Dne 8. září na semináři o hospodaření České televize slíbila Rada České televize, že zodpoví některé dotazy, na které na zmíněném semináři odpovědět nedokázala. Protože se tak dosud nestalo, navrhuji zařadit do programu schůze bod s názvem „Výzva Radě České televize k zodpovězení otázek týkajících se hospodaření České televize“. V rámci tohoto bodu by Poslanecká sněmovna vyzvala Radu České televize k zodpovězení následujících dotazů:

Za prvé kolik vysílacího času od roku 2012 doposud věnovala Česká televize propagaci společnosti Leica Gallery a o jaké pořady se jednalo?

Za druhé jaké byly náklady na výrobu pořadů, v nichž byla propagována společnost Leica Gallery?

Za třetí jakým způsobem a s jakým výsledkem proběhlo šetření, zda je generální ředitel České televize tím, že spolu se svojí ženou vlastní společnost Leica Gallery, ve střetu zájmů dle článku 22 kodexu České televize, případně dalších zákonných či podzákonných ustanovení?

Za čtvrté proč v posledních dnech dochází k odstraňování pořadů, v nichž byla propagována společnost Leica Gallery z archívu vysílání České televize a kdo je za rozhodnutí o odstraňování těchto pořadů zodpovědný?

Za páté jaký výsledek přinesla kontrola průběhu nákupu a implementace všech modulů ekonomického a provozního systému Helios Green? Jedná se především o dodržení celkové vysoutěžené ceny ze strany vítěze soutěže firmy Asseco Solutions, a.s.

Jaký výsledek přinesla kontrola oprávněnosti dodatečně vypsané soutěže na implementaci ekonomického a provozního systém Helios Green v situaci, kdy na implementaci tohoto systému měla již uzavřenou smlouvu firma Asseco Solutions? A jaký výsledek přinesla kontrola splnění kvalifikačních předpokladů požadovaných v zadávací dokumentaci vítězem této soutěže společnosti Leading s.r.o. (?) Jedná se o výběrové řízení číslo 161210000.

Za sedmé z jakého důvodu pracovali na implementaci systému Helios Green také zaměstnanci České televize, když implementaci tohoto systému měly dle uzavřených smluv s Českou televizí zajistit společnosti Asseco Solutions, a.s. a Leading s.r.o.

Za osmé jaké byly interní náklady na implementaci systému Helios Green a budou tyto náklady vymáhány na firmách, které měly implementaci systému zajistit?

Za deváté od roku (?) trvale klesá hodnota veškerého majetku České televize. Jaká je hranice, pod kterou by již hodnota majetku České televize klesat neměla? Kdo a podle jakých kritérií tuto hranici stanovil a kdy této hranice má být dosaženo? Údaje prosíme uvést u jednotlivých druhů majetku zvlášť.

Za desáté jaký výsledek přinesla kontrola výběrového řízení číslo 160902800 na zajištění dopravy osob pro Českou televizi a to především s ohledem na splnění kvalifikačních předpokladů vítěze soutěže?

Za jedenácté jakým způsobem proběhla a jaký výsledek přinesla kontrola situace, kdy kontrakt na dopravní služby v hodnotě 15 580 262 korun byl bez výběrového řízení převeden ze společnosti Halo Taxi, IČO 25628747 na společnost Halo Taxi Transport, IČO 25748084, tedy na zcela jiný subjekt podnikající pod jiným identifikačním číslem osoby?

To vše jsou dotazy, které zazněly nejen na semináři, ale také v rozpravě při projednávání zpráv o hospodaření České televize za roky 2016 a 2017 zde v Poslanecké sněmovně. Všechny tyto otázky se týkají hospodárného a zákonného nakládání s veřejnými prostředky a veřejnost si zaslouží, aby tyto otázky takovéhoto typu byly zodpovězeny. Proto vás žádám o podporu zařazení tohoto bodu do programu,“ uzavřel své požadavky poslanec ČSSD Antonín Staněk.

Prvnízpravy.cz rovněž napsaly …,

Bývalý ministr Antonín Staněk, jak Prvnizpravy.cz už dříve uvedly, je kritikem České televize. Jeho také redaktoři ze řetězu utržených pořadů ČT vůbec nešetřili a vytáhli na něho, co mohli.

Na a jak dopadlo hlasování o  návrhu  poslance Staňka zařadit do programu aktuální  schůze Poslanecké sněmovny výzvu Radě České televize, aby poskytla informaci  k hospodaření České televize?

„Hlasování č. 267, přihlášeno 150 poslanců, pro 65, proti 32. Návrh nebyl přijat a bod jsme do programu této schůze nezařadili,“ oznámil místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala.

(zdroj: prvnizpravy.cz, foto: Shutterstock)